Privacy beleid Koning Kat

Privacy beleid (11 januari 2021) Koning Kat, hierna te noemen de ondernemer, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 81544111.

Hoe en waarom verzamelt Koning Kat persoonsgegevens?

Koning Kat verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden als kattentrimmer. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen Koning Kat en een (potentiële) klant of aan de situatie dat een (potentiële) klant een mailtje stuurt aan Koning Kat. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Koning Kat zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Koning Kat vindt het belangrijk dat u inzicht heeft in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na het lezen van dit statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Koning Kat. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres en de naam van de contactpersoon vindt u onderaan dit statement.

Wie is Koning Kat precies?

Koning Kat geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het betreft een éénmanszaak waarvan Saskia Roovers de eigenaar is. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81544111 gevestigd aan de Abbestederweg 2A te Callantsoog, bereikbaar op telefoonnummer 0618107191 of per e-mail saskia@dekatiskoning.nl

Heeft Koning Kat een Functionaris Gegevensbescherming?

Koning Kat heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Saskia Roovers is het eerste aanspreekpunt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens. Voor vragen of klachten kunt u bellen 0618107191 of mailen saskia@dekatiskoning.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Koning Kat en waarom doet zij dat?

Koning Kat verwerkt persoonsgegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats en telefoonnummer. Indien een eerste afspraak via een mail link op de website (dekatiskoning.nl) verloopt wordt ook het e-mailadres van de klant verwerkt. Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst/ mondelinge afspraak met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten Koning Kat en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van de wensen van de klant en het maken van een trimafspraak. Een telefoonnummer is nodig om eventuele problemen direct te kunnen voorleggen aan de klant en de klant te kunnen bereiken wanneer de kat weer opgehaald dient te worden na de trimbeurt. Als het contact via de maillink op dekatiskoning.nl verloopt dan is het behouden van uw e-mailadres in de administratie vanzelfsprekend nodig om antwoord te kunnen geven. Mocht de klant een digitale factuur willen ontvangen na afloop van een trimbeurt is het behouden van uw e-mailadres in de administratie vanzelfsprekend nodig om de klant deze toe te kunnen sturen.

Mag Koning Kat die gegevens verwerken?

Koning Kat verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaatst wordt of als Koning Kat zelf een bestelling plaatst. Verder verwerkt Koning Kat persoonsgegevens als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor Koning Kat redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt Koning Kat in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken.

De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus;
I. Dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.
II. Dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Koning Kat (of een derde).
III. Dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking.

Ten aanzien van categorie (II) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor Koning Kat noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. Koning Kat meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen.

Ten eerste het feit dat Koning Kat uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Koning Kat neemt dat daarom tot uitgangspunt.
Ten tweede het feit dat Koning Kat de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maakt Koning Kat alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken.

Ten aanzien van categorie (III) geldt dat gegeven toestemming te allen tijde weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?

Koning Kat zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar zij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ’verwerkers’. Met die verwerkers heeft Koning Kat overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen. Koning Kat beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers.

Blijven de persoonsgegevens in Europa?​

In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. Koning Kat geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen. De persoonsgegevens blijven in beginsel dus in Europa. Als er in een uitzonderlijk geval toch sprake is van doorgifte aan een ‘derde land’ dan zal dat alleen gebeuren naar een land waarvan op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat daar een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.

Hoelang blijven de gegevens bewaard?

Koning Kat bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat Koning Kat heeft opgesteld. Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Koning Kat allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft Koning Kat waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de klant een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft Koning Kat zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookiebeleid

Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij Koning Kat een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Koning Kat uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met: Koning Kat, Saskia Roovers, 0618107191 of saskia@dekatiskoning.nl

Koning Kat zal binnen drie weken reageren op uw bericht.

Als u meent dat Koning Kat handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Is er bij Koning Kat sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Er vindt bij Koning Kat geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Wat moet ik nog meer weten?

1. Om een deugdelijk privacy beleid te kunnen voeren, heeft Koning Kat een register opgesteld van alle manieren waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen. Wanneer u meent dat u met deze Privacy Statement onvoldoende bent voorgelicht, kunt u verzoeken om inzage in dat register.

2. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Koning Kat passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. Koning Kat beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.

3. Het privacy beleid van Koning Kat ziet ook toe op zaken die los staan van haar relaties met haar klanten. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens.

4. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit statement te wijzigen. Koning Kat heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Register verwerkingsactiviteiten

Gegevens klant         Nodig voor;                                                         Bewaartermijn

Naam klant                administratief/facturering                                    Belastingplichtig 7 jaar

Adres woonplaats      administratief/ facturering                                   1 jaar na opzegging

Postcode                   administratief/ facturering                                    1 jaar na opzegging

Telefoonnummer       voor het maken van afspraak/communicatie       1 jaar na opzegging

Mailadres                  voor beantwoorden van vragen/ maken afspraak 1 jaar na opzegging